Το κατάστημά μας ΑΦΟΙ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΙ, σας ενημερώνει ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, η οποία εκτελείται μέσω του ιστότοπου, ή τα οποία συλλέγονται μέσω της φόρμας επικοινωνίας, πραγματοποιείται σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και τον Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 (κανονισμός  GDPR) και την Πολιτική Απορρήτου του Ιστότοπου.

Τα δεδομένα που επεξεργαζόμαστε

Με τη συγκατάθεσή σας, επεξεργαζόμαστε τα ακόλουθα συνήθη και ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, που παρέχετε όταν αλληλεπιδράτε με τον ιστότοπο και χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες και λειτουργίες που παρέχει. Τα δεδομένα αυτά περιλαμβάνουν ειδικότερα το όνομα και το επώνυμο, τα στοιχεία επικοινωνίας, τα επαγγελματικά προσόντα και το περιεχόμενο των συγκεκριμένων αιτημάτων ή αναφορών σας καθώς και τα πρόσθετα δεδομένα που μπορεί να αποκτήσει ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων, μεταξύ άλλων και από τρίτους, στο πλαίσιο διεξαγωγής της επιχειρηματικής δραστηριότητάς μας.

Για να μπορέσουμε να εκπληρώσουμε τα αιτήματα που υποβάλλετε μέσω της φόρμας επικοινωνίας ή/και να παρέχουμε ενημερώσεις σχετικά με τις ανεπιθύμητες ενέργειες, είναι απαραίτητο να συναινέσετε στην επεξεργασία των δεδομένων. Χωρίς αυτά ή τη συγκατάθεσή σας δεν μπορούμε να προχωρήσουμε περαιτέρω.

Σε κάθε περίπτωση, ακόμη και χωρίς τη συγκατάθεσή σας, ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας μπορεί να επεξεργάζεται τα δεδομένα σας για να συμμορφωθεί με τις νομικέςυποχρεώσεις που απορρέουν από τους νόμους, τους κανονισμούς και το δίκαιο της Ε.Ε., να ασκήσει δικαιώματα σε δικαστικές διαδικασίες, να ασκήσει τα δικά του νόμιμα συμφέροντα και σε όλες τις περιπτώσεις που προβλέπονται, κατά περίπτωση, στα άρθρα 6 και 9 του κανονισμού  GDPR.

Η επεξεργασία πραγματοποιείται τόσο με χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών όσο και σε έντυπη μορφή και συνεπάγεται πάντα την εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία.

Γιατί και πως επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας

Τα δεδομένα σας υποβάλλονται σε επεξεργασία για τους ακόλουθους σκοπούς:

α) για να χειριστούμε τα αιτήματα που υποβάλλετε για την παροχή πληροφοριών ή υπηρεσιών μέσω του ιστότοπου και της φόρμας. Η νομική βάση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για το σκοπό αυτό είναι η συγκατάθεσή σας (άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο α και άρθρο 9 παρ. 2 στοιχείο α του κανονισμού   GDPR),

β) για να διαχειριστούμε τις αναφορές ανεπιθύμητων ενεργειών, που υποβάλλονται μέσω του ιστότοπου ή των φορμών. Η νομική βάση της επεξεργασίας για τους σκοπούς αυτούς είναι η συγκατάθεσή σας (άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο α και άρθρο 9 παρ. 2 στοιχείο α του κανονισμού  GDPR.

Επιπλέον, αλλά μόνο με την προαιρετική συγκατάθεσή σας, για να λαμβάνετε διαφημιστικό ενημερωτικό υλικό από την εταιρεία.

Τα προσωπικά δεδομένα εισάγονται στο σύστημα πληροφορικής της εταιρείας σε πλήρη συμμόρφωση με τη νομοθεσία περί πρωσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των προφίλ ασφάλειας και εμπιστευτικότητας και βασίζονται σε αρχές ορθής πρακτικής, νομιμότητας και διαφάνειας όσον αφορά την επεξεργασία.

Τα δεδομένα αποθηκεύονται για χρονικό διάστηαμα τριών (3) ετών, όσο είναι απολύτως αναγκαίο για την επίτευξη των σκοπών, για τους οποίους συλλέχθηκαν. Σε κάθε περίπτωση, το κριτήριο που χρησιμοποιείται για τον καθορισμό της περιόδου αυτής βασίζεται στην τήρηση των προθεσμιών που ορίζει ο νόμος και στις αρχές της ελαχιστοποίησης των δεδομένων, του περιορισμού της αποθήκευσης και της ορθολογικής διαχείρισης των αρχείων.

Τα δικαιώματά σας.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εταιρεία στην ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση, ανά πάσα στιγμή, για να ασκήσετε τα δικαιώματα σύμφωνα με τα άρθρα 15-22 του κανονισμού  GDPR,  συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος επιβεβαίωσης της ύπαρξης προσωπικών δεδομένων που σχετίζονται με εσάς, να ελέγξετε το περιεχόμενό τους, την προέλευσή τους, την ορθότητά τους, τη θέση τους, να ζητήσετε αντίγραφο, να ζητήσετε διόρθωση, περιορισμό της επεξεργασίας τους, τη διαγραφή τους, να αντιταχθείτε σε δραστηριότητες άμεσης επικοινωνίας, ομοίως να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας, να διατυπώσετε παρατηρήσεις σε συγκεκριμένα θέματα σχετικά με τις διαδικασίες επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων που θεωρείτε εσφαλμένες ή αδικαιολόγητες στο πλαίσιο της σχέσης σας με την εταιρεία ή να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.